Follow

I need to clean up old media files more often...

· · Web · 1 · 0 · 0

@joacim vad blir det för inverkan på tidigare inlägg och så?

@theseal Det är bara en cache på icke-lokala användares content. Behövs det så laddas det ned igen.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.